Vedtægter for Tandslet Tennisklub

 

 • 1: Navn

Klubbens navn er Tandslet Tennisklub (TTK)
stiftet d. 20. august 1992. Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.

 

 • 2: Formål

Tandslet Tennisklubs formål er at give medlemmerne mulighed
for at dyrke tennissporten.

 

 • 3: Medlemskab

Stk. 1 Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage
enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 2 Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er under 18 år.

 

Stk. 3 Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der betaler kontingent.

 

Stk. 4 Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt.

Stk. 5 Klubben kan tilmeldes Jyllands Tennis Union (JTU) under Dansk Tennis Forbund (DTF)
samt DGI Sønderjylland under DGI og vil i så fald være underlagt disses love og bestemmelser.


Stk. 6 Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen.

 

 • 4: Drift

Stk. 1 Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves før sæsonstart på bestyrelsens foranledning.

Stk. 2 For at opnå gyldigt medlemskab i klubben forudsættes, at kontingentet er klubben i hænde på en af bestyrelsen fastsat dato. Medlemskabet er gældende i 1 år efter betalingsfristens udløb. Medlemskabet ophæves, såfremt ovennævnte betalingsfrist ikke overholdes, eller såfremt medlemmet selv fremsætter ønske om udmeldelse. Efter betalingsfristens udløb vil eventuelle ledige pladser blive tilbudt nye ansøgere.

Stk. 3 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

Stk. 4 Klubbens midler hæfter for de indkøb/forbedringer, klubbens bestyrelse påtager sig.

 

 • 5: Bestyrelse

Stk. 1 Klubbens ledelse består af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 aktive medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, inkl. formand eller næstformand, er til stede.

Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende, ordinære generalforsamling.

 

 

 • 6: Regnskab

Stk. 1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2 Regnskabet skal bestå af en resultatopgørelse og balance og skal være forsynet med kassererens og revisorernes påtegning.

 

 • 7: Revision

Klubben har 2 revisorer samt 1 suppleant. Valg af disse se § 9.

 

 

 • 8: Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.


Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 30. april og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i lokale blade med angivelse af dagsorden.


Stk. 3 Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.                                                  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.                                     
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til orientering.                                          
5. Behandling af evt. indkomne forslag.                                             
6. Valg af bestyrelse samt 1suppleant.                                           
7. Valg af revisor samt 1 suppleant                                                          
8. Eventuelt                                                                                

Stk. 5 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 6 Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt, såfremt blot et stemmeberettiget medlem ønsker det.

Stk. 7 Referat af generalforsamlingen og dennes beslutninger indføres i protokol.


Stk. 8 Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Stk. 9 Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær og nedsætter en række udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan udtages blandt bestyrelsens og klubbens menige medlemmer.


Stk. 10 Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den vælge kasserer uden for bestyrelsen. Den valgte person behøver ikke at være et aktivt medlem.


Stk. 11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 12 Af bestyrelsen afgår i lige og ulige år henholdsvis 2 og 3 medlemmer, dog må formand og kasserer ikke være på valg samme år.


Stk. 13. Valg af suppleant til bestyrelsen gælder kun for 1 år.

 

 

 • 9: Valg af revisor:

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor for 2 år ad gangen. Revisorerne vælges skiftevis i lige og ulige år.

 

Stk. 2 Valg af revisorsuppleant gælder kun for 1 år.

 

 • 10: Vedtægtsændring

Stk. 1 Ændringer af klubbens vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Stk. 2 Såfremt et medlem af bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

 

 

 • 11: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.

Stk. 2 Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 3 På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, afgøres dagsordenens punkter ved simpel stemmeflertal. Er der ikke flertal for dagsordenens punkter, bortfalder forslaget.

 

 • 12: Bemyndigelse

Stk. 1. Formanden og kassereren tegner TTK. Ved en af disses fravær træder næstformanden til.

 

Stk. 2. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

 

 

 • 13: Foreningens opløsning

Stk. 1 Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
Det kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning af foreningen. Er beslutningen for opløsning ikke til stede, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.

 

Stk. 2 Den generalforsamling, der endelig vedtager TTK`s ophør, skal udpege et likvidationsudvalg. Udvalget skal realisere TTK`s aktiver og afvikle klubbens forpligtelser.

 

Stk. 3 Et evt. overskud efter klubbens ophør indsættes i et pengeinstitut i 1/2 år, hvorefter likvidationsudvalget skal fordele overskuddet til idræts- og/eller kulturelt arbejde i Sønderborg Kommune.

 

 

Vedtægter ændret og godkendt på generalforsamlingen d. 9. marts 2017